Algemene voorwaarden Mindful Bolsward

BEGRIPPEN

1.1  Algemene Voorwaarden
De door Mindful Bolsward gehanteerde algemeen voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van mindfulbolsward.nl

1.2 Deelnemer/opdrachtgever
Met deelnemer wordt bedoeld degene die een training of workshop volgt bij Mindful Bolsward. 

1.3 Aanmelding en overeenkomst tot deelname
De aanmelding voor de door Mindful Bolsward georganiseerde training of workshop vindt plaats via mail of telefonisch. De overeenkomst tot deelname aan de 8-weekse mindfulnesstraining komt tot stand bij het kennismakingsgesprek wanneer Marianne van Dijken, van Mindful Bolsward, de deelname mondeling en daarna schriftelijk bevestigt. 

1.4  Opdrachtnemer
Opdrachtnemer is Mindful Bolsward, geregistreerd in het Handelsregister met KvK-nummer 82652619 per 1 mei 2021, adres Rijkstraat 4a 8701 KJ Bolsward. In deze voorwaarden wordt onder ‘Mindful Bolsward’ verstaan: de eigenaar van het bedrijf: Marianne van Dijken.

TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Mindful Bolsward als opdrachtnemer optreedt.

2.2 Mindful Bolsward kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is altijd beschikbaar via de website www.mindfulbolsward.nl

2.3 Op het moment van definitieve inschrijving voor een activiteit gaat de deelnemer akkoord met deze Algemene voorwaarden. 

INSCHRIJVING

3.1. De overeenkomst c.q. inschrijving komt tot stand op het moment dat de deelnemer te kennen geeft, via e-mail, via de website, sociale media of telefoon, deel te willen nemen aan een training of workshop. De overeenkomst tot deelname wordt definitief met het kennismakingsgesprek wanneer Mindful Bolsward de deelname mondeling en daarna schriftelijk bevestigt. 

3.2 De deelnemer ontvangt van Mindful Bolsward via e-mail een bevestiging met daarin de overeengekomen afspraken en startdatum van de  training of workshop.

3.3 Met het verstrekken van de gevraagde gegevens en/of door deel te nemen aan een activiteit van  Mindful Bolsward verklaart de deelnemer bekend te zijn met de algemene voorwaarden en ermee akkoord te gaan.

3.4  Het staat Mindful Bolsward vrij om op basis van de door de deelnemer verstrekte gegevens, te besluiten de kandidaat niet te laten deelnemen aan de activiteit.

DEELNAME 

​4.1 Een deelnemer kan deelnemen aan een workshop of training nadat deze zich vooraf bij Mindful Bolsward definitief heeft ingeschreven.

4.2 Een plaats in een Mindfulnesstraining is definitief nadat een telefonisch kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden en Mindful Bolsward aan het eind van het gesprek en schriftelijk deelname heeft bevestigd.  

BETALING

5.1 De deelnemer ontvangt met de bevestiging van deelname voorafgaand aan de start van de activiteit, een digitale factuur.  De factuur kan worden voldaan door overmaking van het volledige bedrag voor de vervaldatum die op de factuur is aangegeven.

5.2 De deelnemer aan een training of workshop van Mindful Bolsward  blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van het cursusgeld.

5.3 Bij een eventuele incassoprocedure, komen de incassokosten voor rekening van de deelnemer.

5.4 In het geval van creditering stort Mindful Bolsward het bedrag in kwestie binnen 14 dagen na datum van de creditnota terug​

ANNULERING

6.1 Bij annulering door de deelnemer tot een maand  voorafgaand aan de start van de activiteit berekent Mindful Bolsward €25  administratiekosten.

6.2 Bij annulering door de deelnemer tot twee weken voor aanvang brengt Mindful Bolsward de helft van het cursusgeld in rekening.

6.3  Na deze twee weken is geen annulering meer mogelijk en brengt Mindful Bolsward het volledige cursusgeld in rekening.

6.4  Het is in overleg met Mindful Bolsward mogelijk de  boeking om te zetten naar een training op een ander moment

6.5 Bij annulering van een sessie door Mindful Bolsward wegens gegronde redenen zoals weersomstandigheden of COVID maatregelen,  ontvangt de deelnemer zo spoedig mogelijk hiervan bericht en wordt de sessie verplaatst.

6.6 Deelname aan het programma van een activiteit is op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van deelname aan (een deel van) het te volgen programma. Het afzien van (gedeeltelijke) deelname geeft de deelnemer geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van de reeds betaalde prijs en geeft ook geen recht op een vervangende les of activiteit.  

6.7 Bij annulering door de deelnemer van een individuele trainingsafspraak korter dan 24 uur vóór aanvang van de geplande afspraak, vervalt de geplande sessie en brengt  Mindful Bolsward de kosten van de geplande sessie  in rekening.

6.8 Gratis en vrijblijvende kennismakingsgesprekken dienen uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de geplande afspraak te worden geannuleerd. Bij te laat afmelden, vervalt de geplande afspraak en rekent Mindful Bolsward  €25 administratiekosten.

​6.9  Wanneer er voor een training niet het vereiste minimum aantal aanmeldingen is gehaald, kan Mindful Bolsward deze activiteit laten vervallen.

PROGRAMMA

​7.1 Het programma van Mindful Bolsward is  te vinden op de website .

7.2 Mindful Bolsward  behoudt zich het recht voor het programma op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door vermelding op de website en/of per email. ​​De training op locatie kan tijdens de training worden omgezet naar Online sessies via ZOOM wanneer opgelegde maatregelen rond Covid dit vragen.

7.3 Mindful Bolsward ontwikkelt en verzorgt met regelmaat programma’s voor derden. Indien een instelling, bedrijf, stichting, vereniging of groep mensen een verzoek doet voor een programma voor de eigen groep/ instelling dan wordt een aparte offerte gemaakt. Hierin worden omschreven : de opzet en globale inhoud van het programma, de kosten, betalings- en annuleringsvoorwaarden. Met het akkoord verklaren van deze offerte aanvaardt de opdrachtgever deze algemene voorwaarden eveneens.

EIGEN RISICO & AANSPRAKELIJKHEID

​8.1. Deelname aan de trainingen en andere activiteiten van Mindful Bolsward is voor eigen risico. Bij twijfel over zijn/haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen. Bij twijfel wordt de specifieke klacht altijd met de betreffende trainer gedeeld. De deelnemer blijft altijd zelf verantwoordelijk.

8,2. Indien de deelnemer onder behandeling is van een professioneel hulpverlener, zorgt de deelnemer indien nodig voor afstemming met en toestemming van deze hulpverlener voor deelname aan de training.

8.3. Mindful Bolsward  verplicht zich de trainingen en andere activiteiten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Mindful Bolsward  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van lichamelijk of persoonlijk letsel ten gevolge van deelname aan een van de activiteiten Mindful Bolsward, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Mindful Bolsward. In geen geval is Mindful Bolsward aansprakelijk voor indirecte dan wel gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

8.4. De eventuele aansprakelijkheid van Mindful Bolsward is steeds beperkt tot ten hoogste het door de deelnemer/opdrachtgever aan Mindful Bolsward voor de activiteit verschuldigde bedrag, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

8.5. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de deelnemer of opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

GEZONDHEIDSVERKLARING

9.1 Bij de aanmelding dient de deelnemer altijd eventuele lichamelijke en/of psychische klachten te vermelden, als ook het gebruik van medicijnen. Lichamelijke en/of psychische klachten die ontstaan na de definitieve inschrijving dienen per ommegaande aan Mindful Bolsward te worden gemeld.

9.2 Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen dan voor rekening van de deelnemer. 

9.3 Op basis van de informatie verstrekt bij het kennismakingsgesprek kan Mindful Bolsward besluiten om deelnemers met bepaalde lichamelijke/psychische klachten niet mee te laten doen aan de betreffende training of workshop. De verwachting is dat de aangeboden activiteit  niet ondersteunend/passend zal zijn voor de betreffende deelnemer.

PERSOONSGEGEVENS

​10.1 Mindful Bolsward verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar klantenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie van de aanmeldingen.  Mindful Bolsward gaat  zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en houdt zich daarbij aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens 

10.2 Mindful Bolsward gebruikt de persoonsgegevens ook om de deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten en eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld het programma. Indien de deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van deze informatie, kan  dat schriftelijk of per email worden medegedeeld.

10.3 Mindful Bolsward geeft de persoonsgegevens van de deelnemer nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden. ​

TOEPASSELIJK RECHT

​11.1 Op de algemene voorwaarden – alle overeenkomsten – is uitsluitend `Nederlands recht van toepassing 

KLACHTENREGELING

Mindful Bolsward heeft graag tevreden klanten. De kwaliteit van onze dienstverlening staat hoog in het vaandel. Daar werken we voortdurend aan. Maar overal waar gewerkt wordt, kunnen ook fouten worden gemaakt of misverstanden ontstaan. Als je ontevreden bent over onze dienstverlening dan hoor ik dat graag zo snel mogelijk van je. Je opmerkingen neem we serieus en waar wenselijk zoeken we met jou naar een passende oplossing. We bespreken je opmerkingen graag in een persoonlijk gesprek met jou. Lukt dit niet of heb je redenen om dit niet te willen, dan kun altijd een schriftelijke klacht indienen. 

Om uit te delen